Strona główna

W dniu 22 stycznia 2020 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził zmiany regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Wprowadzane poprawki dotyczą dwóch obszarów.

 

Pierwsza zmiana dotyczy terminów, w których możliwe będzie złożenie wniosku o podniesienie poziomu certyfikatu przez już certyfikowaną szkółkę piłkarską, czyli taką, która otrzymała Certyfikat PZPN w sezonie 2019/2020. Termin i czas składania wniosków o podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN określi PZPN, publikując informację na ten temat nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia zbierania wniosków. Publikacja informacji na temat terminu składania wniosków zostanie upubliczniona za pośrednictwem mailingu do administratorów szkółek piłkarskich, informacji w systemie zarządzania szkółką piłkarską oraz na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.  

Druga zmiana dotyczy klauzul o ochronie danych osobowych. W wyniku zmian w regulaminie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PZPN w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami zawieranymi pomiędzy PZPN a organami administracji publicznej, dotyczącymi dofinansowania zadań ze środków publicznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tym celu dane osobowe mogą zostać przekazane do organów administracji publicznej. Dane osobowe przekazane organom administracji publicznej będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych z organami administracji publicznej na realizację zadań publicznych.

Zmiany w regulaminie wejdą w życie 31 stycznia 2020 roku. Tego dnia administratorzy szkółek muszą zalogować się do systemu Certyfikacji PZPN i zaakceptować zaktualizowane przepisy. Przed uruchomieniem programu system informatyczny sam o to poprosi. Akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do kontynuacji udziału w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.

Do momentu zaakceptowania nowego regulaminu do administratorów danej szkółki mogą nie docierać ważne maile systemowe Programu Certyfikacji PZPN (w tym wiadomości dotyczące zawodników, drużyn, członków sztabu, statusów zgłoszonych wniosków itp.).